Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

500 nap imádság reformációért

Lutheránus Világszövetség

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Segédanyagok:

Archívum:

Csendes Percek

Luther Márton

JER, ÖRVENDJÜNK, KERESZTYÉNEK
Luther írásaiból mindennapi áhítatra

Szentháromság ünnepe utáni utolsó előtti hét – Az utolsó idők

Szerda

Mint a tolvaj

Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. (1Thessz 5,2)

Az ítéletnap úgy jön el, hogy örömnap lesz a hívőknek és igaz keresztyéneknek, de rémnap lesz a hitetleneknek, istenteleneknek, fukaroknak, uzsorásoknak és hamis keresztyéneknek. Mert nem úgy lesz az, hogy mindnyájunkat meggyóntatnak a betegágyon, koporsóba tesznek és eltemetnek. Ezt az Úr elalvásnak nevezi, mikor valaki elpihen nyoszolyáján, lelkét kiadja, s porrá lesz. Az ítélet napján azonban nem így lesz. Nem mondják, hogy: jöjj, gyónj meg, feloldozlak bűneidből, kiszolgáltatom neked az úrvacsorát, aztán eltemetlek. Hanem egyetlen szempillantásban változol el, halsz meg, s elevenedel újra. Talán éppen asztalnál ebédelsz, pénzedet számolod, ágyadban aluszol, a kocsmában iszol, vagy lejted a táncot.
     Egyet mondok: láss a megtéréshez! Javulj meg, mert az ítéletnap nem marad el. Isten végső harsonája előbb megzendül, mint gondolnánk.

A kürtzengés máris hallik,
Már hajnallik,
Útban már az angyalok.
Életem csak egy tenyérnyi,
S számon kéri
Jézusom, ha meghalok.


Kiadó és jogok...

Albrecht Dürer: Imádkozó kéz (1508)

Az imádkozás heti rendje a Miatyánk kérései szerint

SZERDA

A mindennapi kenyér
Isten ajándékai és a mindennapi munka
Az élet kenyere


Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!

Luther imádsága

Urunk! Gondoskodjál testünkről is: adj nekünk megélhetést, bölcsességet, becsületet, egészséget és mindazt, amire testünknek szüksége van, mert így ígérted: „Keressétek először Isten országát, akkor ráadásul minden más megadatik nektek!” Ámen.

Szerda reggel

     Dicsérlek téged, jóságos Istenem! Te vagy az élet forrása. Tőled van minden jó. Feléd ujjong minden teremtményed. Feléd ujjongok én is.
     Dicsérlek téged minden ajándékodért: családomért és otthonomért, hivatásomért és munkaerőmért, elöljáróimért és munkatársaimért, munkám eredményéért és a pihenés öröméért. Dicsérlek téged, jó Pásztorom.
     Kérlek téged, jóságos Istenem, emlékeztess szüntelen atyai gondoskodásodra: némítsd el bennem az elégedetlenséget, nyisd meg ajkam hálaadásra, szabadíts meg az aggodalmaskodástól, adj jóságodban bizakodó szívet, hogy vidáman végezzem munkámat, mint az ég madarai és a mező liliomai.
     Kérlek téged, jóságos Istenem, tégy szabaddá munkám eredményétől: ne lessem hasznomat, mikor munkálkodom, ne szennyezzem kezemet tisztátalan jövedelemmel, ne csüggedjek el, ha kudarc ér.
     Add munkámhoz erődet, hogy hűséggel töltsem be hivatásomat. Add munkámra áldásodat is csupa kegyelemből, hogy ne legyen hiábavaló a fáradozásom. Ámen.

Szerda délben

     Mennyei Atyám! Imádom határtalan jóságod csodáját. Napodat felhozod a hamisakra is. Esőt adsz a gonoszoknak is. Megadod a mindennapi kenyeret azoknak is, akik nem kérik tőled.
     Magasztallak téged, mennyei Atyám, hogy külön gondod van a téged szeretőkre. Magasztallak, hogy gondot viselsz rólam is. Hadd tekintsek munkám közben határtalan jóságodra, hogy jót tegyek rosszakaróimmal, hogy könyörüljek a hiányt szenvedőkön, hogy semmit se tekintsek magaménak, hogy a béke embere legyek a mindennapi kenyérért harcoló világban. Ámen.

Szerda este

     Áldom, Atyám, jóságodat, és megvallom hálátlanságomat. Elégedetlen voltam, pedig sok jóval tartottál. Szeretetlen voltam, pedig csupa szeretet voltál. Hűségesen gondoskodtál rólam, én pedig hűtlenül kezeltem ajándékaidat. Megtartottam magamnak azt, amit másnak szántál. Erőmet sem állítottam embertársaim szolgálatába.
     Fedezd be, Atyám, vétkemet, és újíts meg Lelkeddel, hogy hitem és szeretetem el ne fogyjon, és el ne fáradjak a jó cselekvésben.
     Áldd meg, Atyám, mindazokat, akiken keresztül áldod a világot. Áldd meg a szüleimet és minden jótevőmet. Áldd meg elöljáróimat és minden felsőbbséget. Áldd meg azokat, akik az emberiség javát akarják, és térítsd meg azokat, akik gonoszt tervelnek.
     Könyörülj, Atyám, a hiányt szenvedőkön, a szegényeken és a betegeken, az özvegyeken és az árvákon, a jogtalanságot szenvedőkön, a foglyokon és a hontalanokon. Te légy mindenek gondviselő Atyja.
     Lelkemet is vidámítsd meg, Atyám! Támassz bennem éhséget az élet kenyerére, és elégíts meg beszédeddel az örök életre. Ámen.


Kiadó és jogok...