Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

500 nap imádság reformációért

Lutheránus Világszövetség

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Segédanyagok:

Archívum:

Bemutatkozás

Településünk Győrtől 25 km-re található déli irányban, a Sokoró dombság tövében. A Kajár elnevezés feltehetően egy Kajár (Quajar) nevű birtokos személynevéből ered, mint ahogyan Kispéc neve is hasonló eredetre utal, itt lehetett ugyanis a német gyökerű Péc (Pech, Péchy, Pécsi) nemzetség birtoka.

Az 1698-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az itteni evangélikusoknak „nincs itt templomuk, csak sövényfonatú imaház, amelyben az istentiszteletet végzik.” 1727-ben tűzvész pusztította el a falut. A falu 18. századi gyarapodása, majd a századvégen II. József engedékenyebb egyházpolitikája tette lehetővé, hogy kőből új templomot építsenek. Az elkészült épületet 1788-ban szentelték fel. A klasszicizáló késő barokk templomot húsz hét alatt emelték. Később részben átalakították, de a homlokzati toronnyal, síkmennyezetes hajóval, egyenes záródású szentéllyel készült épület eredeti megjelenése nem sokat változott. A fakarzat 1794-ből, a szószékoltár és az orgona 1913-ból való.

Panorámakép a kajárpéci evangélikus templom oltárteréről

Hírek

Pál apostol kalandjai – Hittantábor Kajárpécen

Pál apostol kalandjai – Hittantábor Kajárpécen Habár kézenfekvő lett volna, hogy a jubileumi évben Luther Márton és a reformáció köré építsük fel hittantáborunkat, 2017. augusztus 14. és 16. között mégis Pál apostol nyomába eredtünk. Az ötletet a matricagyűjtő füzet adta, amit gyülekezeteinkben minden hittanos és konfirmációra készülő fiatal kézbe kapott a tanév elején. Fotó és szöveg: JCsCs | Bővebben...

Tanévzárás és megemlékezés

Koszorúzás a világháborúkban elesett hősök emléktáblájánál Szentháromság ünnepén tartottuk idei tanévzáró istentiszteleteinket Felpécen és Kajárpécen. Istennek köszöntük meg az elmúlt hónapokban elvégzett munkát, és ugyancsak az ő oltalmazó szeretetét kértük az előttünk álló szünidőre is. Kajárpécen az istentisztelet liturgiájában a gyülekezetünkben működő gyermek-bibliakör vezetői szolgáltak igeolvasással és imádsággal. Az egyetemes könyörgés keretében ezen a napon emlékeztünk meg a két világháborúban elesett hősökről is, majd templomunk homlokzatán található emléktáblájuknál a tiszteletadás koszorúját helyeztük el az istentiszteletet követően. Az ünnepi alkalom a Magyar Nemzeti Himnusz eléneklésével fejeződött be.

A magyar Wittenbergben jártunk

A sárvári egyházkerületi nap kajárpéci résztvevői Mintegy negyvenen vettünk részt gyülekezeteinkből egyházkerületünk missziói napján, amely idén május 28-án, a magyar Wittenbergnek is nevezett Sárváron került megrendezésre. Az alkalom a Vasi Evangélikus Egyházmegye Gusztáv Adolf hálaadó napja is volt egyben. A Nádasdy-vár udvarán felállított sátor-templom adott otthont a rendezvény nyitó-istentiszteletének, melyen Szemerei János püspök a kegyelem fontosságáról beszélt 2Kor 12,9 alapján tartott igehirdetésében. „A kegyelem elég” – fogalmazott az igehirdető – „hiszen az elmúlt öt évszázadban sem azért maradtunk meg, mert olyan erősek voltunk, hanem gyengeségünk ellenére, Isten kegyelméből.”
      A délután folyamán koncertek, előadások és kiállítások gazdag kínálatából válogathattak a résztvevők, illetve megtekinthették a készülő Luther-rajzfilmet bemutató prezentációt is.

Hálaadók közösségében

Úrvacsorai oltár Konfirmációjuk évfordulója alkalmából hívtuk Rogate vasárnapi istentiszteletünkre a 25, 50, 60, 70, 75, 80 és 85 éve konfirmált testvéreket. Hálaadó imádsággal és az úrvacsorai oltárhoz járulva ünnepehettünk a jubilálók közösségében, megemlékezve a már előrement konfirmandus-társakról és a konfirmáló lelkészekről is. A templomi alkalom után szeretetvendégség keretében maradhattunk együtt a meghívottakkal a gyülekezeti teremben.


A jó Pásztor hangja hív – ma is

Reformáció 500 - emlékfa A húsvét utáni harmadik vasárnap több szempontból is különleges volt a kajárpéci gyülekezet számára. Fotó és szöveg: JCsCs | Bővebben...Új kerítés a templomkertben

Új kerítés Március végére új kerítés készült a templomkertbe a régi iskola felőli oldalon. A korábbi, ideiglenesen állított paravánkerítést szélvihar döntötte ki, ezért vált szükségessé ez az időtállóbb, biztonságosabb megoldás.Ökumenikus megemlékezés nemzeti ünnepünkről

2013. március 15. Idén Wolf Pál Péter plébános vezetésével a gyirmóti-, koroncói- és rábapatonai római katolikus gyülekezetek tagjai voltak vendégeink március 15-én. „Hídverő” című egyházközségi heti értesítőjükben így számoltak a találkozásról: „Március 15-én ökumenikus istentisztelettel ünnepelt Kajárpéc. A kétvallású községben szép hagyománya van a két egyház közös ünneplésének, ami a kispéci temetőben kezdődik koszorúzással: Matkovits János huszárszázados családi kriptáját koszorúzták meg. Ez alkalommal Laki György polgármester mondott ünnepi beszédet. (...) A kispéci evangélikus templomban tartott ökumenikus istentisztelettel folytatódott az ünneplés. A két szolgálattevő, Smidéliusz András evangélikus lelkész és Wolf Pál Péter plébános által közösen ünnepelt szertartásban mindkét egyház által ismert közös nagyböjti énekek, zsoltárimádság, igehirdetés és könyörgés szerepelt. A jelenlévők együtt imádkozták a Miatyánkot és énekelték el a Himnuszt. Az ünneplőket a két felekezet áldása bocsátotta el.”

Imahét 2017

Ökumenikus imahét, 2016. Ökumenikus imaheti alkalmainkon a megbékélés szükségességét és lehetőségét adták elénk a kijelölt bibliai olvasmányok, melyek közül 2Kor 5,14–20, mint vezérige Krisztus szorongató szeretetére irányította figyelmünket. Kajárpécen január 16-án, Felpécen január 19-én, Gyömörén pedig január 22-én gyűltünk össze közös elcsendesedésre, imádságra, hitünk megvallására és Isten igéjének hallgatására a katolikus, református és evangélikus gyülekezetekből. Az istentiszteleteknek mindhárom településen az evangélikus gyülekezet adott otthont, igehirdetéssel Tarcsáné Jankó Szabó Csilla református lelkésznő szolgált.