Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

A 2024. év május havi igéje:

„Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává.” (1Kor 6,12)

E-persely

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Dunántúli Harangszó

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Média:

Bemutatkozás

Településünk Győrtől 25 km-re található déli irányban, a Sokoró dombság tövében. A Kajár elnevezés feltehetően egy Kajár (Quajar) nevű birtokos személynevéből ered, mint ahogyan Kispéc neve is hasonló eredetre utal, itt lehetett ugyanis a német gyökerű Péc (Pech, Péchy, Pécsi) nemzetség birtoka.

Az 1698-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az itteni evangélikusoknak „nincs itt templomuk, csak sövényfonatú imaház, amelyben az istentiszteletet végzik.” 1727-ben tűzvész pusztította el a falut. A falu 18. századi gyarapodása, majd a századvégen II. József engedékenyebb egyházpolitikája tette lehetővé, hogy kőből új templomot építsenek. Az elkészült épületet 1788-ban szentelték fel. A klasszicizáló késő barokk templomot húsz hét alatt emelték. Később részben átalakították, de a homlokzati toronnyal, síkmennyezetes hajóval, egyenes záródású szentéllyel készült épület eredeti megjelenése nem sokat változott. A fakarzat 1794-ből, a szószékoltár és az orgona 1913-ból való.

Panorámakép a kajárpéci evangélikus templom oltárteréről

Hírek

Megengedő Kissss bűneink ver. 1.0

Photo by Aaron Burden on Unsplash Továbbgondolt gondolatok egy, a gyülekezetünkben történt (vajon helyes a múlt idő használata?) verbális zaklatással kapcsolatban. A verbális szó természetesen cserélhető minden arra alkalmas kifejezésre… Szöveg: Banai Csaba | Bővebben...

Hitvalló ablakok – Konfirmáció 2024

Konfirmáció 2024. Idén újra konfirmációra került sor gyülekezetünkben. Az április 27-én, szombaton megtartott vizsgán négy fiatal adott számot arról, hogy megismerte evangélikus egyházunk alapvető tanítását. A hitismereti és az egyháztörténeti témák feldolgozása után „Hitvalló ablakok” címmel a wisconsini Amery (USA) First Lutheran Church ólomüveg ablakainak ábrázolásai alapján mondták el a konfirmandusok az Apostoli hitvallással kapcsolatos tudnivalókat. Másnap – Cantate vasárnapján – tartottuk meg a konfirmációi istentiszteletet, ahol a fiatalok megvallották hitüket, személyes igei áldásban részesültek, és első alkalommal vettek úrvacsorát. Isten gondviselő, hitet ébresztő, erősítő és áldó szeretetét kérjük frissen konfirmált testvéreink életére!

Vállalom – Tisztújítás gyülekezeteinkben

Presbitereink és tisztségviselőink, 2024. Kajárpécen és Felpécen 2024. március 24-én, virágvasárnap, Gyömörén pedig március 31-én, húsvét ünnepén került sor az általános tisztújítás keretében újonnan megválasztott presbitereink és tisztségviselőink ünnepi beiktatására. Mindannyian kézadással, az első ízben tisztségbe lépők pedig esküvel is megerősítették gyülekezeti feladataik vállalására vonatkozó elhatározásukat. A megújult testületek tagjai lelki-szellemi útravalóul ajándékba kapták a Luther Kiadó erre az alkalomra megjelentetett kiadványát, a „Vállalom – Hívás a nem lelkészi szolgálatokra” című kötetet. Isten áldása legyen gyülekezeti elöljáróink szolgálatán és életén!

Megemlékezés március 15-én

2024. március 15. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezve, hagyományainknak megfelelően településünk önkormányzatával és a testvéregyházakkal együtt tartottunk megemlékezést 2024. március 15-én. A program szokás szerint 9 órakor, Matkovits János huszárszázados sírjának megkoszorúzásával kezdődött a kispéci temetőben. Ezúttal is Laki György polgármester mondott ünnepi beszédet, illetve az iskolás gyerekek verses-zenés műsorát is meghallgathatták a résztvevők. Ezt követően ökumenikus istentiszteletre került sor az evangélikus templomban a római katolikus, református és evangélikus gyülekezetek lelkészeinek szolgálatával. A felpéci temetőben – hasonló keretek között – Iczés Ferenc sírján helyeztük el a tiszteletadás koszorúját.

Ökumenikus imahét – 2024

Ökumenikus imahét, 2013. A 2024-es év ökumenikus imahetének tematikáját és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport készítette számunkra. Az imahét programadó témája: „Szeresd Uradat, Istenedet… felebarátodat pedig, mint saját magadat” (Lk 10,27). Kajárpécen január 22-én, Felpécen janusár 25-én, Gyömörén pedig január 28-án tartottuk meg közös alkalmainkat. Kajárpécen Smidéliusz András evangélikus lelkész, Felpécen Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla református lelkésznő, Gyömörén pedig Sándor Gábor római katolikus plébános szolgált igehirdetéssel. Mindhárom településen a katolikus templomban gyülekeztek össze a különböző felekezetű hívek.