Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

Szélrózsa 2018

Lutheránus Világszövetség

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Segédanyagok:

Archívum:

Hírek

Konfirmáltak találkozója – 2018

Konfirmációi emlékünnep – Kajárpéc, 2018. Idén pünkösd ünnepén tartottuk meg hagyományos konfirmációi emlékünnepünket, melyen a 25, 50, 60, 70, 75 és 80 éve konfirmáltakkal együtt adtunk hálát Istennek a hitben való megerősítésért, az évtizedek során megtapasztalt áldásokért, az egykori konfirmanus-társakért és a konfirmáló lelkészekért, különös tekintettel azokra, akik már nem lehettek közöttünk. Ünnepünkön a jubilánsok évfolyamonként járultak az úrvacsorai oltárhoz, majd az istentisztelet után a gyülekezeti teremben megtartott szeretetvendégséggel zárult a találkozó. Fotó: Kocsis Éva

Konfirmáció Kajárpécen

Istennek adunk hálát fiataljainkért, akik közül idén kilencen konfirmáltak gyülekezetünkben. A konfirmációi vizsgát április 7-én, szombaton délelőtt tartottuk, amikor is konfirmandusaink számot adhattak hitismereti és egyháztörténeti tudásukról: a kátékérdésekre adott válaszaik után Luther Márton életéről vetített képes előadás formájában számoltak be a vizsgázók. Az ünnepi konfirmációi istentiszteletre – amelynek keretében a fiatalok hitük megvallása után konfirmációi áldásban részesültek és első alkalommal vettek úrvacsorát – április 8-án, fehérvasárnapon került sor.

Tisztújítás gyülekezeteinkben

Presbiter- és tisztségviselő-iktatás 2018. március 25-én Egyházunk törvényei szerint 2018. az általános tisztújítás éve. Ez azt jelenti, hogy az egyházközségekben, egyházmegyékben és egyházkerületekben új tisztségviselőket kell választani, és a helyi és országos testületekbe új tagokat kell delegálni. Törvényi kötelezettségeink és egyházközségi közgyűléseink határozata értelmében Kajárpécen, Felpécen és Gyömörén március 11-én tartottuk meg az egyházközségi tisztségviselő- és presbiter-választást, a megválasztott elöljárók beiktatására pedig március 25-én, virágvasárnap került sor. Szolgálatukra és életükre Isten gazdag áldását kérjük. Fotó: Budai Réka

Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról

Ökumenikus áhítat 2018. március 15-én Gyülekezeteinkben 2018-ban is a helyi önkormányzatokkal és katolikus testvéreinkkel együttműködve tartottunk megemlékezést március 15-én. A kajárpéci evangélikus templomban az általános iskolások műsorát követően Laki György polgármester mondott ünnepi beszédet, majd az azt követő ökumenikus áhítaton Bors Imre plébános hirdette Isten igéjét. Felpécen az evangélikus temetőben Iczés Ferenc honvéd főhadnagy, későbbi jegyző sírján helyeztük el a tiszteletadás koszorúját, amelyhez kapcsolódóan szintén az iskolás gyerekek verses-énekes műsorát majd Kuglics Tamás polgármester ünnepi beszédét hallgathattuk meg. Az alkalmat ökumenikus imádság és a Himnusz eléneklése zárta.

Ökumenikus imahét – 2018

Ökumenikus imahét, 2018. Az idei ökumenikus imahét tematikáját és liturgiai anyagát a Karib-térség keresztyénei állították össze számunkra. Iránymutatásuk nyomán a modern kori rabszolgaság, a gazdasági és társadalmi elnyomás égető kérdéseire kerestünk válaszokat a Krisztus-hívők közösségében Isten igéjére figyelve, és tártuk Urunk elé kéréseinket imádságainkban. Kajárpécen január 22-én, Felpécen január 25-én, Gyömörén pedig január 28-án gyűltünk össze a katolikus, református és evangélikus gyülekezetekből. Az istentiszteleteknek – amelyeken Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla református lelkésznő, Bors Imre római katolikus plébános és Smidéliusz András evangélikus lelkész szolgált – mindhárom településen a római katolikus templom adott otthont. Az imaestek énekeit a három keresztyén felekezet énekkincséből válogattuk össze, valamint a Magyar Kultúra Napjának hetében mindhárom alkalommal közösen énekeltük el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.