Főoldal | Kapcsolat

Kajárpéci Evangélikus Egyházközség

A 2022. év december havi igéje:

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Népszámlálás 2022 - Evangélikusok vagyunk. És te?

E-persely

Magyarországi Evangélikus Egyház

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

Kapcsolódó oldalak:

Hasznos linkek:

Archívum:

Média:

A Kajárpéci Evangélikus Egyházközség szabályrendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

E szabályrendeletet a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló állami rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni.

Általános rendelkezések
1. §

(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed:
      a) Kajárpéc község közigazgatási területén található 335/1. valamint 660/1. és 660/3. hrsz. alatt nyilvántartott temetőkre,
      b) az a) pont alatti temetőkben tartózkodó, vagy ott tevékenységet folytató természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) A temetők fenntartásáról és az üzemeltetéséről a Kajárpéci Evangélikus Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) gondoskodik.

(3) A 335/1. hrsz. alatt nyilvántartott ún. „Kispéci temető” ravatalozójának rendszeres takarításáról, illetve a szükség szerinti fertőtlenítési munkáik elvégzéséről az Egyházközség gondoskodik.

A temető használatának szabályai
2. §

(1) A temetők bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni az üzemeltető megnevezését, pontos címét.
(2) A temetők folyamatosan nyitva tartanak.
(3) A temetőket bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja, 12 éven aluli gyermek a temetőkben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
(4) A temetők útjain gépjárművel a temetkezési szolgáltatást-, a közszolgáltatást végzők, a temetőkben munkálatokat végző vállalkozók, valamint mozgásukban korlátozott látogatók közlekedhetnek.
(5) A látogatók gépjárműveiket – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak az erre a célra a temetőkön kívül kijelölt területen helyezhetik el.
(6) A temetők tisztántartása, a hulladék rendszeres elszállítása, a zöldterület gondozása, annak rendszeres nyírása az Egyházközség feladata.
(7) A temetők környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató kötelessége.
(8) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet, a temetőkben végzendő munka időpontját - annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – az Egyházközségnek be kell jelenteni.
(9) A temetőkben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temetők létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
(10) A (9) bekezdésben foglalt vállalkozók a temetők hulladéklerakóját nem használhatják. Tevékenységük befejezését követően a visszamaradt hulladékot, régi síremléket, törmeléket 3 napon belül kötelesek elszállítani, tevékenységük környezetében az eredeti állapotot helyreállítani.
(11) Temetési helyet felnyitni csak a temetők fenntartójával történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet.
(12) A temetőkben a hamvak szétszórására és bemosására alkalmas temetőrész nincs.
(13) A ravatalozó ingyenesen igénybe vehető.
(14) A tűzveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki kegyeleti gyertyát vagy mécsest gyújtott.
(15) A temetési helyekre elhelyezett tárgyakért az Egyházközség felelősséggel nem tartozik.
(16) Állatokat – vakvezető kutya kivételével – a temetők területére bevinni tilos!​

A sírgondozás szabályai
3. §

(1) A temetőkben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el.
(2) A temetőkben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását úgy kell végezni, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.
(3) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
(4) A sírboltok, sírok melletti ülőpad az Egyházközség előzetes engedélyével helyezhető el.
(5) A sírboltok, és a sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a sírhelyen helyezhetők el.
(6) A sírokra olyan növényzet ültethető, amely terjedelménél fogva a sírhely méretein oldalirányba nem nyúlik túl.
(7) A sírhely gondozása során keletkezett hulladékot a kijelölt helyre kell vinni.
(8) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.
(9) A temetők közhasználatú területein – ideértve a sírok közvetlen környezetét is – növények telepítésére csak a temetők fenntartójának előzetes egyetértésével kerülhet sor.
(10) A temetést megelőzően az Egyházközség az eltemettetőt nyilatkozattételre kéri a sírhely fölötti rendelkezési jogosultságról.

Temetési helyek, sírjelek
4. §

(1) A temetési helyekről szóló nyilvántartást az Egyházközség vezeti.
(2) A temetőkben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
      a) egyes sírhely,  
      b) kettős sírhely,
      c) urnasírhely,
      d) gyermek sírhely,
      e)  sírbolt (kripta),
(3) A temetési helyek mérete (hosszúság x szélesség x mélység):
      a)  egyes sírhely esetében: 210 x 90 x 160 - 250 cm,
      b) kettős sírhely esetében: 210 x 190 x 160 - 250 cm,
      c) gyermek sírhely esetében: 130 x 60 x 160 - 250 cm
      d) sírbolt esetében az építési hatóság engedélye szerint,
      e) urnasírhely esetében: 60 x 60 x 100 cm.
(4) A sírhelyek közötti távolság minimum 20 cm, maximum: 100 cm.
(5) A temetési hely megjelölésére szolgáló sírjel nem foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet, legnagyobb magassága 2 méter lehet.

A sírhelyek biztosításának feltételei
5. §
[1]

(1) Az Egyházközség a sírhelyet ingyen biztosítja a Kajárpéci Evangélikus Egyházközség azon tagjának, aki húsz éve rendszeresen egyházfenntartói járulékot fizetett és fizet a Kajárpéci Evangélikus Egyházközségnek, illetve annak az evangélikus egyházközségnek, amelynek korábban tagja volt. A más egyházközségnek való fizetés tényét hitelt érdemlően igazolni kell.
(2) Amennyiben az elhunytnak elmaradása keletkezett az egyházfenntartói járulék befizetését illetően, abban az esetben az eltemettető a sírhely biztosításáért a temetés időpontjában érvényes egyházfenntartói járulék összegének az elmaradás évei számával felszorzott értékét, de legfeljebb hússzorosát köteles adományként az Egyházközség részére megfizetni.
(3) Az egyházfenntartói járulék befizetésének elmaradása esetén elegendő a járulék összegének legfeljebb tízszeresét adományként az Egyházközség részére befizetni az alábbi esetekben:
      a) ha hitelt érdemlően igazolható, hogy az elhunyt korábban más felekezetű egyházközségnek fizetett egyházfenntartói járulékot,
      b) ha a temetés már meglévő sírhelybe való urnaelhelyezéssel történik.
(4) A temető fenntartására az Egyházközség az egyházfenntartói járulékon felül adományokat gyűjt tagjaitól, illetve az elhunytak hozzátartozóitól.
(5) Az Egyházközség nem állapít meg
      a) a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulást,
      b) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,
      c) díjat a temetőbe való behajtásért.​

Temetési hely
6. §

(1) A sírhely kijelölése kizárólag az Egyházközséggel való előzetes egyeztetés alapján történhet.

Rátemetés
7. §

(1) Rátemetés 25 év után, csak előzetes bejelentéssel, az Egyházközség erre vonatkozó engedélyével lehetséges.
(2) A rátemetésre vonatkozó engedély a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartás mellett adható meg.

Harangozás
8. §
[2]

(1) A temetéshez kapcsolódó harangozásért az Egyházközség 5000,- Ft adomány befizetését kéri az eltemettetőtől.

Záró rendelkezés
9. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetése az Egyházközség honlapján történik (http://kajarpec.lutheran.hu/)

Kajárpéc, 2015. november 19.


[1] Módosítva 2022. november 17-én.

[2] Beiktatva 2022. november 17-én.